Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

معرفی طرح

معرفی طرح
فهم قرآن در دبیرستان حاصل دو منظومه پژوهشی پیرامون روشهای تدبر در قرآن و مولفه های رشد در دوره های مختلف است که تلاش می کند با ارائه سوره های قرآن به نوجوانان مبتنی بر تدبر و تفکر در آن، مولفه های رشد را متناسب با اقتضائات این گروه سنی محقق سازد.
در این راستا 6 جلد کتاب در عناوین ذیل تدوین و بصورت آزمایشی تدریس شده است:
1. مهارتهای سیزده ساله بودن (سوره های مبارکه عصر، تین، فجر و طارق)
2. مهارتهای چهارده ساله بودن (سوره های مبارکه غاشیه، بلد، ماعون و مطففین)
3. مهارتهای پانزده ساله بودن (سوره های مبارکه لیل، شمس و اعلی)
4. مهارتهای شانزده ساله بودن (سوره های مبارکه علق، عبس و همزه)
5. مهارتهای هفده ساله بودن (سوره مبارکه یس)
6. مهارتهای هجده ساله بودن (سوره مبارکه ملک)
همچنین در کنار این آثار دو کتاب دیگر هم تدوین شده که تلاش میکند به دو مسئله مهم و حیاتی در این دوره بپردازد:
– راه های برای خاص شدن (سوره مبارکه معارج، با محوریت بحث نماز)
– نور خدا جاری در پاکی ها (سوره مبارکه نور، با محوریت بحث عفاف)
در این کارگاه تلاش میشود تا ضمن بیان اقتضائات و الزامات رشد و تربیت در این دوره، به مبانی این آثار و همچنین نحوه ارائه آنها به نوجوانان پرداخته شود.
شرکت در این کارگاه هزینه ای ندارد و البته از معلمان، مربیان و فعالانی که از این طرح درس ها در مدارس، مساجد یا مراکز فرهنگس و آموزشی استفاده خواهند کرد درخواست می شود تا تجربیات و دستاوردهای خود را در یک مجموعه به اشتراک گذاشته و بدین ترتیب ضمن اصلاح و ارتقای این آثار، زمینه گسترش استفاده از آن را در کشور فراهم نمایند.
00:00
00:00