Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

گل زیبا – سوره مبارکه مطففین

گل زیبا – سوره مبارکه مطففین

کم فروش کسی است که در قبال دیگران همیشه به دنبال حق خود می باشد و هرگز حقی که دیگران بر گردن او دارند را نمیبیند این نوع رفتار مصادیق مختلفی دارد برای مثال در گفتار رفتار خرید و فروش و موارد دیگر. در طول زندگی ممکن است با انسان های و موقعی مختلف مواجه شویم که مصادیقی از کم فروشی باشد. این مصادیق می تواند مادی و حتی معنوی باشد. درحالی که انسان مومن  به  دنبال خوبی و مهربانی است و همه این خوبی را هم برای خود و هم برای دیگران می خواهد. در این فیلم سعی شده با زبانی ساده و تصاویری مرتبط مصادیق مختلفی از کم فروش به تصویر کشیده شود.

00:00
00:00