Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

کم فروشان – سوره مبارکه مطففین

کم فروشان – سوره مبارکه مطففین

مطففین به معنای کم فروشان است کسانی که فقط به دنبال موفقیت خود هستند و تمام تلاش خود را می کنند تا به این موفقیت برسند و دست یه هر کاری می زنند تا به آن دست یایند حتی اگر به قیمت نادیده گرفتن حقوق دیگران باشد. در واقع چنین افردی حقی را برای دیگران نمی بینند و ولی تمام حقوق خود را از دیگران بدون کم و کاست طلب مب کنند. در این کلیپ منطق کم فروشان بررسی می شود .کسانی که به دنبال منافع خود هستند و برای به دست آوردن آن هر کاری می کنند.

00:00
00:00